image

Arvstvist

När en anhörig avlider dyker många känslor och minnen upp och vi är dåligt rustade för att dela upp ett arv.
I sorgen och känslostormen är det inte alltid lätt att vara klok, rättvis eller ens rationell, därför blir det ofta konflikter kring arv.


 
Vid ett dödsfall kan dödsbodelägarna (den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare)
ha olika uppfattningar om hur den avlidnes egendom ska fördelas, och många gånger föreligger risken för att en arvstvist uppkommer.
 
En arvstvist är ofta juridiskt komplicerad och kräver noggranna överväganden såväl beträffande beräkningar som vid fördelningen av egendomen.
En arvstvist kan också innebära att det uppstår slitningar i relationerna mellan dödsbodelägarna vilket alltid är beklagligt. 
Arvstvister omfattar meningsskiljaktigheter i frågor som rör allt från att förvalta den avlidnes egendom till dess arvskifte sker, hur bodelning med tidigare eller
nuvarande make eller maka i anledning av dödsfallet ska hanteras, vilken rätt respektive dödsbodelägare har om hur ett testamente ska behandlas och tolkas till vem av arvingarna som har rätt till den avlidnes släktgård eller fritidsfastighet vid havet.
 
En arvstvist kan således röra sig om allt, eller endast en del, som har med den avlidnes egendom att göra.
I första hand skall dödsbodelägarna komma överens om de åtgärder som krävs för att ta hand om ett dödsbo och sedermera avveckla det genom ett arvskifte.
Många gånger är det av olika skäl inte möjligt för dödsbodelägarna att tillsammans sköta dödsboet, i sådana fall finns det möjlighet att använda sig av en boutredningsman.
En boutredningsman kan ta ställning till flertalet av de rättsliga frågor som uppkommer inom arvstvisten.

Vissa ärenden ska dock behandlas vid domstol som första instans.  Ansökan om boutredningsman görs via tingsrätten som utser en person, ofta en advokat att omhänderta och hantera dödsboet fram till arvskiftet.
Boutredningsmannen har genom sitt uppdrag en skyldighet att ta ställning till de tvistiga frågor som föreligger i dödsboet.
Vi har stor erfarenhet av att såväl driva arvstvister vid domstolar och hos boutredningsmän som att själva i egenskap av boutredningsmän ta ställning i olika frågor
som uppstår i arvstvister.
 
© Advokaterna Melin & Fagerberg