Humanare tillvaro för häktade?

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) lämnade i juni 2009 en rapport till den svenska regeringen angående den svenska hanteringen av häktade i Sverige. CPT konstaterade bl.a. i rapporten att restriktionsfrågan har varit central i dialogen med Sverige ända sedan kommitténs första besök år 1991 och att sedan det senaste besöket år 2003 hade praktiskt taget inga förändringar i lagstiftning eller andra regelverk införts. Med restriktioner menas den möjlighet som finns för åklagaren att vid häktningsförhand-lingar begära tillstånd att ålägga den misstänkte att kommunicera med yttervärlden. I praktiken innebär det att den tilltalade i värsta fall inte får läsa nyhetstidningar, titta på TV eller lyssna på radio samt interagera med andra människor.

Tillämpningen av sådana restriktioner kan i vissa hänseenden anses stå i strid med åtaganden som Sverige gjort genom tillträde till flera konventioner; Europakonventionen, FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och FN:s barnkonvention. Riksåklagaren har delvis mot bakgrund av att Sverige vid flera tillfällen kritiserats av de kommittéer som övervakar konventionernas efterlevnad lämnat utredningsuppdraget. Den kritik som framförts enligt Riksåklagaren gäller framförallt mängden ärenden där restriktioner används, redovisningen av skälen för att restriktioner behövs, hur länge restriktionerna används i de enskilda ärendena och i vilken utsträckning åklagarna omprövar behovet av dem samt den häktades möjligheter att klaga på tillämpningen.

Arbetsgruppen har i dagarna överlämnat en rapport till Riksåklagaren i enlighet med uppdraget. I rapporten föreslås en del åtgärder för att förbättra situationen för de som blir häktade, särskilt de som blir ålagda restriktioner. Generellt är det 70 % som åläggs restriktioner i samband med att de blir häktade. Om förslagen enligt rapporten genomförs blir det inga dramatiska förändringar, men skulle ändå innebära en förbättring jämfört med idag. Det mest framträdande förslaget är att Åklagarmyndigheten bör, helst tillsammans med Kriminalvården, verka för att isolering av häktade upphör genom att alla häktade ges en laglig rätt till minst två timmars mänsklig kontakt per dag. Den som vill läsa rapporten finner den i sin helhet på www.aklagare.se/Dokumentsamling/Rapporter.