Kalla Faktas reportage om DO och Runstycket Förskola AB

De politiska övertonerna i samband med valtider är kända och får även sitt bränsle genom TV4 och Kalla Fakta. Kanalen har nu länge drivet en linje om “vinster i välfärden” som något negativt och skadligt för samhället. I ett program, som Kalla Fakta enbart byggde upp på påståenden från ett barns föräldrar, gjordes det gällande att Runstycket Förskola AB diskriminerat en pojke med funktionsvariation inom det autistiska spektrat. Vinklingen var naturligtvis att skolan endast tänkte på pengarna och att pojken inte var välkommen att börja i första klass. Naturligtvis hakade vänsterledaren Jonas Sjöstedt och MP:s s.k. språkrör, Gustaf Fridolin, på tåget för att kunna peka på hur hemskt skolan behandlat pojken och naturligtvis att det är skadligt med “vinster i välfärden”. Nu är frågan behandlad av Malmö tingsrätt som gav skolan rätt i princip alla delar, vilket medför att DO skall betala 75 % av skolans rättegångskostnader. TV4 Nyheter redovisade i nyhetssändningen den 18 november, kl 19.00, att föräldrarna vunnit framgång med sin talan. Reportaget var kraftigt missvisande. Föräldrarna och pojken fick genom DO endast 17,6 % av det yrkade skadeståndet. Tingsrätten tyckte inte att skolan i tillräcklig omfattning, under sommaren innan skolan började, kommunicerat alla de åtgärder som skolan faktiskt vidtagit för att ge pojken samma möjligheter att gå i skolan som andra barn, som t.ex. att en specialpedagog med specialisering inom autism anställdes. Tingsrätten framförde ingen kritik mot de åtgärder som faktiskt vidtagits och ansåg inte att det förelåg någon bristande tillgänglighet för pojken att delta i undervisningen. Det är viktigt att alltid kritiskt granska de nyheter som serveras allmänheten genom program som ger sig ut för att vara representera s.k. undersökande journalistik med hemliga inspelningar av olika slag. Advokat Michael Melin företrädde skolan som vann framgång och där DO synes ha valt en populistisk väg att på statens bekostnad väcka talan mot en skola som vid Skolverkets undersökningar alltid får betydligt högre betyg än de kommunala skolorna. En märklighet i TV4 Nyheternas rapportering var att DO inte fick komma till tals, trots att de drev tvisten i tingsrätten; inte föräldrarna. Dessutom fick skolan endast medverka via en telefonintervju, som återgavs under cirka 20 sekunder i ett reportage som varade flera minuter. TV4 var dessutom hemma hos föräldrarna till pojken. Syftet med hela reportaget var att framställa det som att TV4 haft rätt i sin häxjakt.