Prövningstillstånd meddelat i Migrationsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i fråga om en utlänning som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier samtidigt ska beviljas arbetstillstånd

Advokat Kristina Stenvall har i egenskap av offentligt biträde och ombud för en klient ansökt om  och beviljats prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen i fråga om en utlänning som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier samtidigt skall beviljas arbetstillstånd.

Syftet med 16 f §  lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är att sökanden inom 6 månader efter att gymnasiestudierna avklarats ska ha börjat arbeta. Det synes då märkligt att hindra sökanden från att få in en fot på arbetsmarknaden under studietiden när syftet är att studierna ska leda till arbete. Migrationsdomstolen gör gällande att undantagssituationen avseende att göra sin identitet sannolik inte kan utsträckas till att omfatta andra former av tillstånd enligt utlänningslagen. Migrationsdomstolens resonemang skiljer sig från MIG 2018:17 där det konstaterades att kodexen för Schengengränsernas bestämmelser om inresevillkor och kontroll för att fastställa identiteten vid passage vid yttre gräns inte gäller vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd för en utlänning som redan vistas i Sverige. Kodexens bestämmelser är således inget hinder i sådana fall en reglering innebär ett sänkt beviskrav rörande identitet. Utifrån MIG 2018:17 torde det inte finnas något hinder att, trots att klaganden inte kunnat göra sin identitet sannolik, bevilja hen tillstånd för såväl studier som arbete enligt 16 f § den tillfälliga lagen. Hade klagandens ärende handlagts av Migrationsverket istället för av migrationsdomstolen hade hen fått ett beslut som även gav hen rätten att arbeta. Av Migrationsverkets hemsida framgår under frågor och svar om nya gymnasielagen att en sökande som beviljas uppehållstillstånd enligt 16 f § får i regel även ett arbetstillstånd för samma tid. Det är också allmänt känt att Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd för både studier och arbete även om den sökande inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik medan migrationsdomstolarna gör olika i sin tillämpning. Migrationsöverdomstolen har den 24 oktober 2019 meddelat prövningstillstånd i den del av målet som avser arbetstillstånd. Det ska bli spännande och se vad Migrationsöverdomstolen gör för bedömning, vilken sedan kommer att vara vägledande för den fortsatta tillämpningen av 16 f §  lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.