Underhållsbidrag

Högsta domstolen meddelade den 19 november 2013 en dom som ändrar rättsläget för när underhållsbidrag kan utgå. Vid växelvis boende, dvs. när barnet bor lika länge hos vardera förälder, har det sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft var en självklarhet att underhållsbidrag inte kan utgå. Högsta domstolen har nu bestämt att underhållsbidrag kan utgå även vid växelvis boende.

Utgångspunkten för beslutet är att barnet skall ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte bor tillsammans. Den förälder som ett större ekonomiskt utrymme i förhållande till den andra föräldern kan åläggas att betala underhållsbidrag för barnet. Det finns goda skäl att anta att Högsta domstolens ändring av rättsläget kommer att ge upphov till en hel del processer om underhållsbidrag vid växelvis boende där det finns stora inkomstskillnader mellan föräldrarna.