Konsumenttvistnämnden

Vad är Konsumenttvistnämnden?

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar
arvodestvister eller andra krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument
riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Konsumenttvistnämnden har inrättats i enlighet med ett EU-direktiv och en EU-förordning för
att höja konsumentskyddsnivån inom EU. EU-direktivet införlivades i svensk rätt den 1
januari 2016 genom lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en av Kammarkollegiet godkänd nämnd för
alternativ tvistlösning och finns med på Kammarkollegiets förteckning över godkända
tvistlösningsnämnder.

Vill du läsa mer om konsumenttvistnämnden? Gå in på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

 

GDPR

Vi behandlar personuppgifter enligt svensk lag. När du är klient kan följande uppgifter komma att registreras om dig: namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, hemförsäkringsuppgifter, inkomstuppgifter, skulder, tillgångar, familjeförhållanden, personliga förhållanden och bankkontonummer. Uppgifterna behövs för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag och behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt uppdraget. När uppdraget är avslutat kommer handlingar att arkiveras och gallras efter 10 år i enlighet med lag, dock kommer irrelevanta uppgifter att raderas vid uppdragets upphörande. Uppgifterna registreras i vårt klientadministrativa system för att vi skall kunna fullgöra uppdraget för dig enligt uppdragsavtal med dig samt för att vi skall kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Advokatsamfundets etiska regler. Om du inte skull lämna dina personuppgifter kan vi inte fullgöra vårt uppdrag enligt uppdragsavtal. Du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen av dina uppgifter. Du har rätt att begära att dina uppgifter rättas, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En sådan begäran skickas till reception@melin-fagerberg.com. Tycker du att vi hanterar dina uppgifter fel har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, men försök att få till stånd en ändring genom att i första hand vända dig till oss. För oss är det viktigt att du som klient känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas av oss.